ENG
BATIS

Datorsistēmas

Studiju programmas ”Datorsistēmas” saturs izstrādāts atbilstoši šādiem standartiem:


GRĀDS: 
Profesionālā bakalaura grāds datorsistēmās

KVALIFIKĀCIJA: Programmēšanas inženieris

STUDIJU ILGUMS UN APJOMS: 4 gadi pilna laika klātienes studijās dienā, 160 kredītpunkti vai 240 ECTS

STUDIJU VALODA: angļu


PRAKSES
: Starptautiskos uzņēmumos - AccentureTieto u.c.

PROGRAMMAS REALIZĀCIJA: Reflektantu uzņemšana divas reizes gadā.

PIETEIKŠANĀS STUDIJĀM, aizpildot pieteikuma anketu.

RELEKTANTU ZINĀŠANU PĀRBAUDE: Matemātika un angļu valoda.

STUDIJU PROGRAMMAS MĒRĶIS: Sagatavot profesionālus speciālistus patstāvīga darba uzsākšanai informātikas nozarē ar zināšanām datorsistēmu arhitektūrā, programminženierijā, sistēmu analīzē, datu bāzu pamattehnoloģijās un mākslīgā intelekta pamatos, kā arī speciālistus, kuri spēj demonstrēt sistēmisku domāšanu un sistēmpieeju programmatūras izstrādes projektā, pildot dažādas lomas un ievērojot IT programmēšanas inženiera profesijas standartu un profesionālo ētiku. Sagatavot studējošos veikt zinātnisko pētniecību, balstītu uz eksperimentu veikšanu, modelēšanu un imitāciju, kā arī sagatavot studiju turpināšanai profesionālā maģistra studiju līmenī.


STUDIJU PROGRAMMAS SAGAIDĀMIE REZULTĀTI. STUDENTI ZINA, PROT UN SPĒJ:

Datorzinātnē:

Matemātikā:

STUDIJU LAIKĀ STUDENTI IR IESAISTĪTI:

 Zinātniskā pētniecībā:

Prakses:

PROGRAMMAS PRIEKŠROCĪBAS:

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar Informācijas tehnoloģiju nodaļas vadītāju:

Jānis Pekša
C118.kab.
Tālr.: 28610710
E-pasts: janis.peksa@turiba.lv